അനിഖ ഇപ്പോൾ വെറും ബേബിയല്ല, നടിയുടെ പൊളപ്പൻ ഫോട്ടോസ് കാണാം